Corporate Information

Executives

Chairman and Representative
Director
Hiromi Edahiro
President and Representative
Director
Akira Umada
Excecutive Vice President and
Director
Takeo Matsutani
Toshio Honma
Executive Managing Director
Kazuhide Hayamizu
Director
Atsushi Udoh
Takashi Kobayashi
Yasuo Sakai
Itsuro Aridome
Yutaka Inaba
Rikiya Ogawa
Akiko Yoshikawa
Shuzo Kono
Toshiharu Sakurai
Satoshi Ikeda
Akihiko Nakahara
Akio Nakajima
Kazuki Shimizu
Kiyo Asano
Corporate Officer
Hayato Imai
Auditor
Takaho Hirano